Det blir vårdugnad søndag 28. april klokken 12-14 og mandag 29. april klokken 18-20.
Oppmøte på lekeplassen (ved Dagbo) for registrering. NB! Man trenger kun møte opp en av dagene.

Det er bestilt to containere som kommer fredag.
Den store (35m3) er til restavfall.
(NB! Kun vanlig restavfall! Elektronikk, maling, løsemidler, dekk, eksplosivt avfall eller lignende må IKKE kastes i denne. Vi må betale bøter hvert eneste år pga feilkasting, så spør hvis du er usikker J)
Den lille (10m3) er til hageavfall.
Vi setter opp en egen henger for elektronisk avfall.

Vi kommer tilbake til spesifikke oppgaver som vil bli utført i tillegg til den vanlige kostingen, rakingen og generell opprydding. Hvis noen vil bruke dugnaden til vedlikehold av egen hekk som grenser mot fellesområder så er det mulig. Ta gjerne med utstyr hvis du har tilgjengelig.

Det blir sendt ut faktura til de som ikke har utført dugnadsjobb som vedtatt på generalforsamling. Man kan snakke med Øystein Arntsen i 45 D dersom man har utført arbeid en annen dag enn dugnadsdagene.

NB! Velkommen til USBLs lokaler, i Idrettsveien 9!

Agenda:

 1. Åpning og konstituering
  Valg av møteleder
  Valg av referent
  Valg av et medlem til underskriving av protokoll
 2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene
 3. Regnskap 2018
 4. Budsjett 2019
 5. Valg av styreleder, styre og komiteer
 6. Valg av regnskapsfører/revisor
 7. Vedta styrehonorar
 8. Fastsettelse av fellesutgifter 2019
 9. Mulighet for EL-billading i alle garasjer
 10. Innkomne forslag

Les innkallingen her

Det varsler herved om at ordinært årsmøte vil bli avholdt 2. april 2019.

Frist for innmelding av saker er fredag 8. mars 2019.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

• Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
• Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe årsmøte med å behandle og ta stilling til saken.
•Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandlet på et styremøte eller beboermøtc etter årsmøtet.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/Øivind Kopperud, Skogveien 39A, innen fristen.

Egen innkalling til årsmøte, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

hilsen Styret