Varsel om årsmøte, 2. april 2019

Det varsler herved om at ordinært årsmøte vil bli avholdt 2. april 2019.

Frist for innmelding av saker er fredag 8. mars 2019.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

• Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
• Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe årsmøte med å behandle og ta stilling til saken.
•Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandlet på et styremøte eller beboermøtc etter årsmøtet.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/Øivind Kopperud, Skogveien 39A, innen fristen.

Egen innkalling til årsmøte, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

hilsen Styret